Διατροφής των ζώων

Το Εργαστήριο αποσκοπεί αφενός στη μελέτη θεμάτων των τομέων της φυσιολογίας θρέψης των ζώων, της βρωματολογίας και της εφαρμοσμένης διατροφής και αφετέρου στην μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στους εκπαιδευόμενους φοιτητές και στους εργαζόμενους στον τομέα της εκτροφής των ζώων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην:

  • θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,
  • ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε αντικείμενα με σημασία για την Ελλάδα.
  • εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
  • κάθε μορφής συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
  • επιμόρφωση γεωπόνων, κτηνιάτρων, ζωοτεχνών και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών ασχολούμενων με το ευρύ γνωστικό πεδίο της Επιστήμης ζωικής παραγωγής και στην ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
  • παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.

Διευθυντής εργαστηρίου:
Δημήτρης Καντάς, καθηγητής

Προσωπικό:
Αλεξανδρίδης Βασίλειος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Βουζαράς Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Χούντα Σταματία, ΕΔΙΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο