Βιολογίας, Γενετικής και Βιοπληροφορικής

Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας των αγροτικών ζώων, συγκεκριμένα των γονιδίων που σχετίζονται με επιθυμητά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται ως δείκτες επιλογής στην γενετική βελτίωση εκτρεφόμενων πληθυσμών. Επιπλέον, αποσκοπεί στην διερεύνηση σε γονιδιωματικό επίπεδο των πολυμορφισμών, οι οποίοι είναι σε θέση να χαρακτηρίσουν γενετικά τα είδη ή τους πληθυσμούς των εκτρεφόμενων ειδών και μπορούν να αποτελέσουν την γενετική τους ταυτότητα.

Διευθυντής εργαστηρίου: Θεμιστοκλής Γιαννούλης, επίκουρος καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο