Πρόσκληση σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “Προκλήσεις και ευκαιρίες στον κλάδο της κτηνοτροφίας και ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων”

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: “Προκλήσεις και ευκαιρίες στον κλάδο της κτηνοτροφίας και ο ρόλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων”

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ώρα 11:00 – 14:00, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,  Αίθουσα 12, Γαιόπολις, Λάρισα

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη για την Θεσμική και Λειτουργική Αναβάθμιση της ΕΔΟΚ και ενέργειες δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης
Υποέργο 3: Δημοσιότητα της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ 5107703, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 1100/28-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΓΞ46ΜΤΛΡ-ΖΝΞ) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.

Κοινοποιήστε το

Μετάβαση στο περιεχόμενο